fbpx

Dé specialist in computerproblemen | Bel 072-2208212 | info@zwartbeeld.nl

Zwartbeeld-computer-reparaties-algemene-voorwaarden-en-privacy-verklaring

Privacyverklaring van Zwartbeeld Computer Service

Zwartbeeld Computer Service (hierna “Zwartbeeld” of “wij”) is gevestigd met haar activiteiten aan de Heinskensdel 7 1831CK in Koedijk. Het Kamer van Koophandel nummer van Zwartbeeld is: 70496080.

Zwartbeeld hecht veel waarden aan de bescherming van persoonsgegevens. Zwartbeeld geeft uitleg in dit privacy policy document hoe ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, en hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u hebt.

Om te zorgen dat de verkregen persoonsgegevens veilig worden gebruik volgt Zwartbeeld altijd de zelfde procedures rondom de verwerking van persoonsgegevens. Zo zijn er procedures t.b.v. het afsluiten van contracten, het uitvoeren van onze clouddienst bij onze opdrachtgevers, de back-up processen van data, het wachtwoordbeleid, e.d.

Deze procedures worden één keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast om zo AVG proef te blijven. Indien u nadere informatie gewenst is kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice van Zwartbeeld. Zwartbeeld houdt zich in alle gevallen aan wetgeving op het gebied van gegevensbescherming,  (de Algemene Verordening Gegevensbescherming )(EU Verordening 2016/679) (de “AVG”). Om aan de AVG wetgeving te voldoen, zal Zwartbeeld in iedere geval de volgende zaken regelen:

 • beschrijven hoe Zwartbeeld persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Tevens hoe daarbij voldaan wordt aan onze wettelijke verplichtingen jegens onze klanten van Zwartbeeld. Zwartbeeld doet er alles aan om privacy gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Zwartbeeld past privacy-beleid toe op de persoonsgegevens van haar websitegebruikers, haar klanten, de eigen medewerkers van Zwartbeeld, en met wie Zwartbeeld in contact komt. Ook is dit privacy-beleid van toepassing op contactgegevens van externe bedrijven waarmee zaken worden gedaan vanuit Zwartbeeld.
 • Zwartbeeld wijst haar klanten erop dat het mogelijk is dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigt om zo ten alle tijden aan de AVG wet te blijven voldoen. Bezoek onze website als u op de hoogte wilt blijven van deze mogelijke veranderingen in de privacy-policy van Zwartbeeld. De privacy-policy van Zwartbeeld is ook op te vragen via het volgende e-mailadres: klantenservice@zwartbeeld.nl

Zoals hierboven beschreven brengt het beleid met zich mee dat Zwartbeeld in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en welke persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement. De verwerking van persoonsgegevens beperken zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.
 • vraagt om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen als Zwartbeeld deze nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Zwartbeeld is verantwoordelijk voor de verwerking van de verkregen persoonsgegevens. Indien betrokkenen na het doornemen van dit Privacy statement of in algemenere zin er vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met Zwartbeeld via onderstaande contactgegevens:

Zwartbeeld Computer Service
Heinskensdel 7
1831CK Koedijk
Telefoonnummer: (072-2208212)
E-mail: klantenservice@zwartbeeld.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zwartbeeld verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het kunnen afhandelen van je betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in onze webshop;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Zwartbeeld analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jou voorkeuren;
 • Zwartbeeld volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jou behoefte;
 • Zwartbeeld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • het kunnen uitvoeren van een goede zakelijke administratie;
 • het kunnen opmaken van een contract, factuur, offerte;
 • om een goede relatie te onderhouden met onze leveranciers;

Voor de bovenstaande doelstellingen zal Zwartbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken:
Zwartbeeld verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • Adresgegevens
 • telefoonnummer (s);
 • E-mailadres (sen);
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over je activiteiten op onze website;
 • gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer;
 • (bedrijfs-)naam;
 • bankgegevens voor de administratie;
 • het KVK nummer van uw onderneming;
 • het factuuradres;
 • het btw- nummer;

Inkoop / leveranciers:
Zwartbeeld verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Zwartbeeld verwerkt van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De gegevens die aan Zwartbeeld beschikbaar zijn gesteld kunnen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Zwartbeeld gebruik van een derde partij:

 • om support te kunnen geven aan de klanten en leveranciers van Zwartbeeld.
 • aan postverwerkers om zo de bestellingen via onze webshop te kunnen versturen naar de klant toe.
 • we de gegevens uitsluitend delen aan derde om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen.

Zwartbeeld geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Zwartbeeld geen verwerkersovereenkomst mee heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Zwartbeeld de verkregen gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij Zwartbeeld opvraagt. In een dergelijk geval dient Zwartbeeld medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Zwartbeeld persoonsgegevens delen met derden indien de betreffende persoon Zwartbeeld hier vooraf schriftelijk toestemming geeft. Zwartbeeld verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Verwerker:
Verwerkingsverantwoordelijke beslist of er sprake is van een beveiligingsincident dat gemeld moet worden aan betrokkene(n) of aan de bevoegde autoriteit. Verwerker zal naar beste kunnen een logboek bijhouden van de incidenten en de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen, waarin zij op verzoek van de opdrachtgever zo snel als mogelijk inzage zal verlenen. Als Verwerkingsverantwoordelijke besluit dat er een melding moet worden gedaan, zal Verwerkingsverantwoordelijke hiervoor zorgen. Partijen kunnen hier incidenteel andere afspraken over maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwartbeeld neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zwartbeeld) tussen zit. Zwartbeeld gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress:
Onze website is ontwikkeld met software van WordPress, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor een eigen VPS server bij Flexwebhosting. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden op de server van deze partij opgeslagen. Flexwebhosting heeft geen toegang tot jou gegevens. Flexwebhosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligings-maatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting:
Wij nemen VPS -en e-maildiensten af van Flexwebhosting. Flexwebhosting verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Je persoonsgegevens staan wel opgeslagen op hun server en de daarbij behorende back-ups. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Flexwebhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Flexwebhosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten:
Wij maken voor ons reguliere en zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van onze eigen VPS server bij Flexwebhosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Flexwebhosting heeft geen toegang tot ons postvak of onze server(s) en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Clikgedrag en bezoekgegevens website:
Op de website van Zwartbeeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook en Twitter (sociale media):
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Dit geldt ook voor andere sociale media kanalen.

Nieuwsbrief:
Via onze Website bieden wij aan bezoekers de mogelijkheid om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief “Zwartbeeld” waarmee wij hen wekelijks zullen informeren over interessante commerciële aanbiedingen en nieuwtjes over Zwartbeeld. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar klantenservice@zwartbeeld.nl of door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid middels de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt in geen geval aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Zwartbeeld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zwartbeeld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ] zie voor meer informatie onze cookies beleid druk hier voor de link

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Zwartbeeld bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons) gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd. Zwartbeeld zal uw persoonsgegevens uit haar systemen verwijderen indien er 7 jaar “belasting controle” lang geen betekenisvol contact met de betrokken persoon is geweest. Na deze periode is het waarschijnlijk dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze werden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Zwartbeeld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen, zo zijn de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Zwartbeeld van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding; en, we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor u privacy wordt gewaarborgd.
 • We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.
 • Zwartbeeld hanteert een gebruikersnaam en wachtwoord-beleid op die systemen die binnen de organisatie worden gebruikt.
 • Zwartbeeld maakt back-ups via de Cloud van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. De Cloud dienst waar Zwartbeeld de back-ups onderbrengen voldoet aan de eisen van de Europese AVG wet. De servers waarop de back-up staat staan in Nederland.
 • Alle ICT- apparatuur binnen Zwartbeeld is voorzien van de laatste update van software, spam en virusscanner en wij gebruiken een firewall.
 • De medewerkers binnen Zwartbeeld die werken met persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze persoonsgegevens.
 • Vanuit het management van Zwartbeeld wordt er met betrokken één keer per jaar geëvalueerd om zo te beoordelen of de maatregelen nog passend zijn om AVG proef te blijven. De volgende zaken worden dan geëvalueerd, AVG procedures, laatste wetgeving AVG wordt aangepast en in dit document verwerkt. Er wordt een update gegeven aan alle personen die namens Zwartbeeld van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@zwartbeeld.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zwartbeeld zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jou verzoek reageren. Zwartbeeld wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Klachten:
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Klachten die u kunt bereiken via de volgend url: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Meldplicht datalekken:
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek heeft plaats gevonden. Zwartbeeld zal altijd bij een groot datalek dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal soms daarbij ook de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) hiervan op de hoogte stellen. Zwartbeeld doet melding van een datalek via het volgende webadres https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat als het privacy statement van Zwartbeeld wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Als er wijzigingen worden aangebracht doen wij dit altijd met de AVG wetgeving als leidraad.

De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op https://www.zwartbeeld.nl/privacybeleid/. Onze klantenservice helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring of indien u kennis wilt nemen van de gegevens die wij van u verwerken of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten als betrokkene onder de huidige privacywetgeving. U kunt contact opnemen met onze klantenservice@zwartbeeld.nl

Druk op de link om onze Privacy Statement Zwartbeeld Computer Service te lezen in PDF voormat.

Deze privacy statement verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 Juli 2020 (versie 2.9)

Contactpersoon voor privacyzaken:

Pascal Janssen

Gratis verzonden en retour

Voor alle bestellingen!

Bestelling mits op voorraad

Voor 15:00 besteld, morgen in huis!

Refurbished producten

Naar eigen wens samen te stellen

100% veilige afhandeling

PayPal / MasterCard / Visa